ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

អ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗពីស្រុកខ្មែរ តាបមរយៈwebsitesខាងក្រោម បើទោះបីជាអ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដោយ។ សូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងwebsitesខាងក្រោមនេះសសេរជាភាសាខ្មែរ។

     ១.Everyday.com.kh
     ២.វិទ្យុអាស៊ីសេរី
     ៣.វិទ្យុអន្តជាតិបារាំង
     ៤.វិទ្យុសំលេងសហរដ្ឋអាមេរិច
     ៥.គេហទំព័រដើមអម្ពិល

Advertisements