សិក្សាតាមប្រព័ន្ធ INTERNET

I. MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

II. NATIONAL PROGRAMME ON TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING

III. សិក្សាកម្មវិធី​ MATLAB

IV. សិក្សាកម្មវិធី​ PLC

Advertisements