វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី

មុខវិជ្ជា៖ វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី

សៀវភៅសិក្សា៖ Basic Engineering Circuit Analysis 10th

គម្របកិច្ចការផ្ទះ

មេរៀនសម្រាប់ឆមាសទី ១

មេរៀនទី ០១ រំលឹកមូលដ្ឋានគ្រឹះសៀគ្វីអគ្គិសនី ច្បាប់អូម និង ច្បាប់គៀឆូវ

មេរៀនទី ០២ បង្គុំសៀគ្វីអគ្គិសនី

មេរៀនទី ០៣ វិភាគសៀគ្វីជាមួយគោលការណ៍ចែកចរន្ត និងតង់ស្យុង

មេរៀនទី ០៤ វិភាគសៀគ្វីជាមួយប្រភពឯករាជ្យដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Node

មេរៀនទី ០៥ វិភាគសៀគ្វីជាមួយប្រភពមិនឯករាជ្យដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Node

មេរៀនទី ០៦ វិភាគសៀគ្វីជាមួយប្រភពឯករាជ្យដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Mesh

មេរៀនទី ០៧ វិភាគសៀគ្វីប្រភពមិនឯករាជ្យជាមួយវីធីសាស្រ្ត Mesh

មេរៀនសម្រាប់ឆមាសទី ២