វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី

មុខវិជ្ជា៖ វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី

សៀវភៅសិក្សា៖ Basic Engineering Circuit Analysis 10th

គម្របកិច្ចការផ្ទះ

មេរៀនសម្រាប់ឆមាសទី ១

មេរៀនទី ០១ រំលឹកមូលដ្ឋានគ្រឹះសៀគ្វីអគ្គិសនី ច្បាប់អូម និង ច្បាប់គៀឆូវ

មេរៀនទី ០២ បង្គុំសៀគ្វីអគ្គិសនី

មេរៀនទី ០៣ វិភាគសៀគ្វីជាមួយគោលការណ៍ចែកចរន្ត និងតង់ស្យុង

មេរៀនទី ០៤ វិភាគសៀគ្វីជាមួយប្រភពឯករាជ្យដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Node

មេរៀនទី ០៥ វិភាគសៀគ្វីជាមួយប្រភពមិនឯករាជ្យដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Node

មេរៀនទី ០៦ វិភាគសៀគ្វីជាមួយប្រភពឯករាជ្យដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត Mesh

មេរៀនទី ០៧ វិភាគសៀគ្វីប្រភពមិនឯករាជ្យជាមួយវីធីសាស្រ្ត Mesh

មេរៀនទី ០៨ វិភាគសៀគ្វីជាមួយទ្រឹស្តី Superposition

មេរៀនទី ០៩ វិភាគសៀគ្វីជាមួយទ្រឹស្តី Thévenin

មេរៀនទី ១០ វិភាគសៀគ្វីជាមួយទ្រឹស្តី Norton

មេរៀនទី ១១ កាប៉ាស៊ីទ័រ និងកាប៉ាស៊ីតង់

មេរៀនទី ១២ អាំងឌុចទ័រ និងអាំងឌុចតង់

មេរៀនទី ១៣ វិភាគសៀគ្វីលំដាប់មួយ RC

មេរៀនទី ១៤ វិភាគសៀគ្វីលំដាប់មួយ RL

មេរៀនទី ១៥ វិភាគសៀគ្វីលំដាប់ពីរ RLC

មេរៀនសម្រាប់ឆមាសទី ២

Advertisements